Timeshare ontbinden in 2017

Wacht niet langer!

Ontbinding van timeshare contracten sinds 2014! Neem contact met ons op en laat uw contract en kansen geheel vrijblijvend en kosteloos door ons beoordelen!

Algemene voorwaarden

        1.Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Lesage Lambinus bvba ,verder te noemen “consultant”, te leveren dienstverlening zoals overeengekomen is in de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij consultant informatie opvraagt en/of gebruik wenst te maken van dienstverlening zoals aangeboden door consultant en beschreven in dienstverleningsovereenkomst.
 • 1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

        2.Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • 2.1  Alle informatie en/of aanbod per email door consultant, in welke vorm ook gedaan, zijn 7 dagen geldig te rekenen vanaf datum opmaak/versturen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 • 2.2. Klant aanvaardt het aanbod door ondertekening van dienstverleningsovereenkomst.
 • 2.3. Indien de informatie een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de klant aanvaard, heeft de klant het recht, deze te herroepen of te annuleren. Consultant heeft het recht de dienstverleningsovereenkomst te herroepen of te annuleren indien betaling van de kosten van de dienstverleningsovereenkomst niet binnen 7 dagen is voldaan door klant. Dit zal schriftelijk worden medegedeeld door consultant aan klant.
 • 2.4 Offertes en informatie per email verstrekt aan klant zijn 14 dagen geldig, na deze periode zal de informatie opnieuw moeten worden opgevraagd en geactualiseerd.

        3.Uitvoering van de overeenkomst

 • 3.1 Klant geeft, zoals overeengekomen is in de ondertekende dienstverleningsovereenkomst, consultant het alleenrecht om, namens klant, de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.
 • 3.2 Indien klant zich niet conformeert aan enig punt zoals vermeldt in dienstverleningsovereenkomst, zal hierdoor de geboden garantie komen te vervallen en kan klant geen aanspraak maken op financiële vergoeding of restitutie. Evenmin is consultant dan aansprakelijk voor overeengekomen dienstverlening.

         4. Overmacht

 • 4.1 Consultant is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van consultant opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht, de nakoming van de verplichtingen door consultant niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zal de einddatum van de dienstverleningsovereenkomst met  min. 1 jaar verlengd worden. De klant zal als gevolg hiervan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele extra kosten. Indien er sprake is of zal zijn van eventuele extra kosten ten laste van klant als gevolg van een overmachtsituatie, zal de consultant deze verantwoordelijkheid dragen.
 • 4.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, overname en/of naamsverandering van bedrijven zoals genoemd in overeengekomen dienstverleningsovereenkomst. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van de consultant ligt.

         5. Geschillen en toepasselijk recht

 • 5.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Klant en Consultant.
 • 5.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden
 • 5.3 Op een met klant gesloten overeenkomst is Belgisch recht van toepassing

        6. Begripsbepaling

 • 6.1 Informatie / aanbod:   Een door de Consultant aan de klant uitgebracht schriftelijk advies per email en/of of mondeling advies
 • 6.2 Timeshare bedrijven / Timeshare industrie:    Het bedrijf of de bedrijven waarmee de klant een overeenkomst heeft afgesloten en waarmee de klant nu, met behulp van de dienstverlening van Consultant,haar contractuele verplichting wenst te beëindigen.
 •  6.3 Reclaimprocedure: procedure waarbij op gerechtelijke- of buitengerechtelijke wijze wordt getracht om te komen tot een financiële oplossing voor cliënt.
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email